iSchool je soukromá britská mateřská a základní škola působící v Olomouci

Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o., sídlo: Sokolovská 76/6, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc, IČ: 27840832 (dále jen „škola“), zpracovává jako správce osobní údaje fyzických osob při poskytování svých služeb v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) účinnou od 25. 5. 2018 a platnou legislativou ČR. Níže proto uvádíme zásady a právní důvody zpracování osobních údajů. K jakým účelům a jak dlouho škola tyto osobní údaje zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

  Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt osobních údajů (zaměstnanci, děti, žáci a jejich zákonní zástupci, osoby zmocněné od rodičů odváděním a vyzvedáváním dětí, dodavatelé služeb, kteří jsou fyzické osoby a zástupci dodavatelů, kteří jsou právnickou osobou) škole poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které škola shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 2. Zdroje osobních údajů
  • přímo od zákonných zástupců dětí/žáků (např. z žádosti/přihlášky do MŠ a ZŠ, registračního formuláře, dotazníku)
  • od zaměstnance v rámci uzavření pracovní smlouvy
  • od zástupce právnické osoby nebo fyzické osoby v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu (např. dodavatelsko-odběratelské vztahy)
  • ze zákonné povinnosti
 3. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  1. adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci fyzické osoby (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště)
  2. údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa – adresa pro doručování, číslo telefonu, e-mailová adresa)
  3. ekonomické údaje (např. bankovní spojení – číslo účtu)
  4. další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
  5. zákonem požadované osobní údaje
 4. Zpracovává škola osobní údaje zvláštní kategorie (citlivé osobní údaje)?

  Z důvodu ochrany zdraví dětí/žáků škola shromažďuje údaje o jejich zdravotním stavu (nemoci, alergie, zdravotní omezení, diety, potřeba speciální péče, pravidelné léky, očkování), výsledky z odborných vyšetření žáků. Zpracovává tedy osobní údaje zvláštní kategorie, a to ze zákonných důvodů.

 5. Účel zpracování osobních údajů

  Osobní údaje fyzických osob škola zpracovává z následujících důvodů:

  1. zákonná povinnost (účast na předškolním vzdělávání, plnění povinné školní docházky, vedení školní matriky, organizace vzdělávání a vedení dokumentace dětí/žáků, personálně – právní agenda, zdravotní agenda, účetní agenda, evidence a hlášení úrazů, vedení spisové služby, stravování apod., a to např. na základě školského zákona, zákona o účetnictví, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o archivnictví a spisové službě, zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákoníku práce, a to ve znění pozdějších předpisů)
  2. plnění smlouvy, kterou škola s dodavatelem uzavřela (komunikace, kontrola plnění a dodržování smluvních závazků)
  3. oprávněný zájem správce (kamerový systém z důvodu ochrany majetku školy, areálu školy a bezpečnosti dětí/žáků)
  4. další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
  5. přímý marketing (zveřejňování informací o službách poskytovaných školou) S ohledem na tyto účely škola zpracovává pouze osobní údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě (objednávce) nebo které získá od fyzické osoby (viz předchozí body 3. a 4.). Zpracování osobních údajů fyzické osoby pro účely plnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění ze strany školy.
 6. Potřebuje škola ke zpracování osobních údajů souhlas fyzické osoby?

  Škola zpracovává osobní údaje dle předchozího bodu 5. písm. a) až c) pouze v režimech, k nimž souhlas fyzické osoby nepotřebuje. Pokud se jedná o zpracování osobních údajů dle předchozího bodu 5. písm. d), škola potřebuje souhlas zákonného zástupce dětí/žáků pouze v některých případech, např. ke zveřejňování fotek a videí na webových stránkách školy a na sociálních sítích, jestliže důvody takového zpracování přímo nesouvisí s provozem školy (např. z důvodu prezentace školy).

 7. Jak dlouho škola osobní údaje zpracovává?
  • Osobní údaje dětí/žáků uchovává škola po dobu školní docházky. Po jejím ukončení škola uchovává osobní údaje dál, pokud má takovou povinnost z nějakého právního předpisu.
  • Osobní údaje zaměstnanců škola zpracovává po dobu trvání pracovního poměru a dál po dobu, kterou ukládá zákon. V současné době to může být až 10 let od ukončení smluvního vztahu.
  • Dalším důvodem uchovávání osobních údajů může být právní nárok školy z důvodu evidence a vymáhání neuhrazené částky za poskytnuté služby (např. školné).
 8. Způsob zpracování osobních údajů

  Škola zpracovává osobní údaje ručně, žádná fyzická osoba není předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro fyzickou osobu jakékoli právní účinky nebo by se jí mohlo obdobným způsobem dotýkat. Škola v současné době používá na svých webových stránkách měřící kód Google Analytics, tím pádem jsou zde použity soubory Cookies.

  Cookies na svých internetových stránkách, aby mohla zatraktivnit a zlepšit svůj web. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítači návštěvníka webu, ale neobsahuji žádné viry, ani nemohou způsobit žádnou škodu. Škola používá dočasné (relační) cookies, které sledují osobu jen během jeho návštěvy webu, ale i trvalé (globální) cookies, které měří návštěvnost webu, identifikují návštěvníky a dobu návštěvy. Dočasné cookies zmizí po ukončení návštěvy a opětovném přihlášení, trvalé jsou přepsány až po uplynutí jednoho roku. Vhodným nastavením internetového prohlížeče lze ukládání cookies zabránit, to ale škola nedoporučuje, neboť tím může dojít k funkčnímu poškození webu.

 9. Kategorie příjemců osobních údajů

  Škola při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá i služby jiných dodavatelů služeb (společní správci, oddělení správci a zpracovatelé osobních údajů). Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané školou a mají postavení tzv. zpracovatelů osobních údajů, v takovém případě zpracovatel zpracovává osobní údaje dle pokynů školy a nesmí je využít jinak. Škola takového dodavatele pečlivě vybírá a s každým zpracovatelem uzavírá zpracovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou pro zpracovatele stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Pokud se jedná o společné nebo oddělené správce, tito mají ve většině případů na svých webových stránkách deklarováno splnění požadavků GDPR. Škola ale jako správce osobních údajů, ujednává pravidla a splnění podmínek GDPR ve smlouvě nebo dohodě o sdílení osobních údajů se společným správcem.

  Škola může mít také zákonnou povinnost v určitých případech poskytovat osobní údaje státním orgánům. Škola je registrovaná u britského ministerstva školství jako britská zahraniční škola a vlastní akreditaci na základě práv z hloubkové inspekce ze strany ISI (britský Inspektorát soukromých škol), a je akreditovaným členem COBIS (Rady britských mezinárodních škol), která dohlíží na kvalitu britských zahraničních škol působících v řadě zemí světa. Škola je držitelem licence pro výuku podle programu Cambridge Primary a Cambridge Secondary. Zejména v souvislosti s plněním požadovaných kritérií pro akreditaci, ale také v souvislosti s testováním dětí/žáků v rámci licence pro výuku podle programu Cambridge, může škola předávat některé požadované osobní údaje i mimo území České republiky, a to v rámci EU.

 10. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Podle metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky lze školu označit za „orgán veřejné moci“ ve smyslu nařízení GDPR, neboť v jistých situacích má pravomoc rozhodovat ve správním řízení o právech a povinnostech fyzických osob (např. přijímání dětí do MŠ). Z tohoto důvodu škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů: GooDPeeR s.r.o., Plachty 512/2, 634 00 Brno, zastoupená jednatelem společnosti Mgr. Ing. Jiřím Němečkem. Uvedená osoba bude hlavní kontaktní osobou pro subjekty osobních údajů a dozorový úřad.

 11. Práva fyzických osob – subjektů osobních údajů

  Každý subjekt osobních údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů. Škola tyto informace shrnula do tohoto „Prohlášení“. Pokud v tomto „Prohlášení“ nenaleznete, co jste hledali, kontaktujte naši školu: info@ischool.cz nebo na adrese sídla, tedy Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o., Sokolovská 76/6, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc nebo u výše uvedeného Pověřence GDPR : poverenecGDPR@ischool.cz. Dle nařízení GDPR má subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro školu identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz - subjekt osobních údajů má právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování, zároveň má právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů, pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, má právo na jejich výmaz
  • právo vznést námitku - námitku má možnost subjekt vznést kdykoliv, když se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy, škola v případě oprávněnosti námitky má povinnost zpracování osobních údajů ukončit
  • právo na přenositelnost údajů - pokud školu subjekt požádá, aby jeho osobní údaje předala jinému správci, udělá tak v rozsahu, v jakém o to subjekt požádá
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - kdykoli může subjekt podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz
  • právo na omezení zpracování - v případě, že jsou zpracovávané údaje subjektu nepřesné, omezí škola jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění, zpracování škola omezí také po dobu, po kterou prověřuje, že vznesená námitka je legitimní
  • právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů - toto právo spočívá v povinnosti školy oznámit subjektu v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení osobních údajů subjektu, z nějž vyplyne vysoké riziko pro práva a svobody dotčené fyzické osoby

Proč přihlásit své dítě do iSchool?

Získá perfektní znalost anglického jazyka.

Vyroste z něj světoobčan se širokým rozhledem i mimo lokální témata.

V iSchool klademe důraz na rozvoj osobnosti.

Rozvíjíme dovednosti dětí, nejen memorování.

Máme individuální přístup a schopnost motivovat ke zlepšování.

Vaše dítě se bude do školy konečně těšit.

Mám zájem přihlásit své dítě.

Chci přihlásit dítě
17. 5. 2024

Vzdělávací projekt Česko Britské Mezinárodní školy a Mateřské školy

Více informací
17. 4. 2024

Ceník školného 2024/2025

Více informací
31. 1. 2024

Akademické kalendáře 2024/2025

Více informací
22. 12. 2023

Veselé Vánoce!

Více informací
20. 12. 2023

Vánoční představení žáků ZŠ

Více informací
18. 12. 2023

Vánoční koncert ve školce

Více informací
17. 11. 2023

Český den

Více informací
2. 10. 2023

Škola v přírodě

Více informací
12. 9. 2023

Odpolední kroužky

Více informací
5. 9. 2023

Kalendář akcí pro školní rok 2023/2024

Více informací
4. 9. 2023

Vítáme do týmu!

Více informací
28. 8. 2023

Úspěch ve zkouškách IGCSE

Více informací
26. 4. 2023

Finanční podpora od města Olomouc

Více informací
13. 4. 2023

Ceník školného 2023-2024

Více informací
31. 3. 2023

Den matematiky

Více informací
31. 1. 2023

Akademické kalendáře 2023/2024

Více informací
21. 12. 2022

Vánoční představení 2022 v Divadle na Šantovce

Více informací
16. 12. 2022

Dotace z Národního plánu obnovy

Více informací
10. 10. 2022

Škola v přírodě 2022

Více informací
6. 9. 2022

Kalendář akcí pro školní rok 2022/2023

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Asistent pedagoga v MŠ

Více informací
9. 6. 2022

Hledáme: Učitel/ka v MŠ

Více informací
23. 5. 2022

Akademické kalendáře 2022/2023

Více informací
5. 5. 2022

Inspekční zpráva 'standardů britských škol'

Více informací
29. 1. 2022

Den poezie 2022

Více informací
Všechny aktuality